[TCCT_Hàn Văn Thanh trung tâm] HÀN VĂN THANH

TCCT_Hàn Văn Thanh     Author: Bu   Genres: drabbles, non-romance   Fandom: Toàn Chức Cao Thủ_Hồ Điệp Lam   Summary:   Cuộc đời tôi vốn là một đường vòng uốn lượn, vì noi gương anh mà thẳng thành gấp khúc.   Note: Quà mừng sanh thần thứ hăm hai của Gấu.   1.   [...]