[Lảm nhảm] Về việc đổi tên

Bây giờ blog diaries đổi thành "Sa Hành Đoản Ca", đây là tên một bài thơ của cụ Cao Bá Quát, học trong chương trình lớp 11. Thực ra ban đầu tính đặt tên blog nhà là Đăng Sơn Thiệp Thủy, lấy từ câu "Đăng sơn thiệp thủy oán hà cùng" của cụ, nhưng nghĩ [...]